Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát

Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát .
Lạy Đức Phật đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn . Lân mẫn ,gia hộ , độ cho ông sớm qua cơn mê , thoát vòng bệnh ách ! Nam mô a di đà phật . Tác đại chứng minh !
Nam mô đại bi Quán Thế âm Bồ tát .
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
??????????????????????????????????

2 thoughts on “Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *