MỘT NGƯỜI TU HÀNH THÌ CỬU HUYỀN THẤT TỔ ĐƯỢC NHỜ

MỘT NGƯỜI TU HÀNH THÌ CỬU HUYỀN THẤT TỔ ĐƯỢC NHỜ
Người ta hay nói một người tu hành thì cửu huyền thất tổ được nhờ, vì tu hành là mình làm nhiều điều tốt, mình tìm con đường để giác ngộ và giải thoát thì người thân mình tự nhiên nhận được các điều tốt đấy. Nên tốt nhất để giúp người mất là mình tu hành cho tốt.
Còn tốt nhì là mình sống làm người tốt. Vì sao tốt nhì là mình sống làm người tốt? Vì nếu mình làm điều tốt và mình được nuôi dưỡng bởi bát cơm ngày xưa, được như thế này là do bố mẹ mình, ông bà mình nuôi. Nên khi mình làm điều tốt thì tự nhiên họ được hưởng cái nghiệp của việc đấy.
Vì vậy, dù mình có làm được việc hồi hướng hay không (nhiều khi mình nhớ hồi hướng, khi mình không nhớ hồi hướng) thì họ vẫn nhận được nghiệp tốt của mình, vì họ nuôi mình mà. Họ nuôi mình, mình có thân xác này mình mới làm được việc này, việc kia. Mình làm điều tốt ông bà mình được hưởng lợi, tự nhiên thôi. Và tất nhiên mình làm điều xấu thì ông bà phải chịu một phần trách nhiệm, nên mình hạn chế điều xấu thôi. Mình làm điều xấu ảnh hưởng đến tận ông bà, ông bà nhiều đời, hoặc làm điều tốt cũng ảnh hưởng đến ông bà nhiều đời.
Trích Trà đàm Sinh Tử – Những bước chuẩn bị cho cái chết, Hà Nội 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *