Đi la m cuô i năm vơ i 3 cuô c ho p căng thă ng 1 Demo va release vâ t va ơ ca c site chu ng tôi vâ n cô gă ng to a sa ng chu t cu ng nhau tư ng khuôn mă t gia n di nhưng tươi sa ng trong buô i trưa nă ng va ng rư c rơ FVille đe p la lu ng Cu ng tiê n năm cu vâ t va va đo n cha o năm mơ i hiê u qua hơn

Đi làm cuối năm với 3 cuộc họp căng thẳng, 1 Demo và release vật vã ở các site, chúng tôi vẫn cố gắng tỏa sáng chút cùng nhau, từng khuôn mặt giản dị nhưng tươi sáng trong buổi trưa nắng vàng rực rỡ , FVille đẹp lạ lùng. Cùng tiễn năm cũ vất vả và đón chào năm mới hiệu quả hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *